Sosiaali- ja terveysministeriö: Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksi -tarkistuksen takia.

OMAISHOIDON TUEN UUDET HOITOPALKKIOT 2021

Liitteenä on korotustaulukko vuodesta 2006 asti.

Korotukset: 1 ryhmä  5,36 eur

                      2 ryhmä 10,72 eur

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2021 lukien 413,45 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 826,90 euroa kuukaudessa.

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain palkkakertoimella. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446 ja vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465.