Kannanotto Tampereen kaupungin säästöehdotuksiin

Asia: Omaishoitajaliitto ry:n sekä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry:n ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n kannanotto Tampereen kaupungin omaishoitoon kohdistuvin säästöehdotuksiin

Arvoisa päättäjä

Omaishoitajaliitto ry sekä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry ovat huolestuneita Tampereen kaupunginvaltuuston 23.4.2018 mukaisesta päätöksestä säästää omaishoidon tukipäätöksissä vuosina 2018-2020. Säästöjä linjataan Tampereen kaupunginhallituksen Talouden tasapainotusohjelmassa (pvm 9.4.2018). Omaishoidon tukeen käytettäisiin vain vuositasolla budjetoitu summa, joka kuitenkin on riittämätön tarpeeseen nähden. Esimerkiksi vuonna 2017 omaishoidon tuen budjetti ylitettiin alibudjetoinnin vuoksi 1,835 miljoonalla eurolla. Linjaus tarkoittaa sitä, että vuonna 2018 uusia omaishoidon tuen sopimuksia ei myönnetä. Ehdotus vastaavanlaisesta tiukennuksesta on myös vuosille 2019 ja 2020.

Päätöslinjaus on kestämätön ratkaisu, koska omaishoito säästää kalliimpia hoivaratkaisuja. Esimerkiksi yhden omaishoidossa olevan ikäihmisen laitospaikan kulut kaupungille ovat vuositasolla runsaat 40 000 euroa tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa[1]. Omaishoidon tuen saajan keskimääräinen palkkio on Tampereella arvioitu olevan 10 800 euroa vuodessa. 1,835 miljoonan euron summalla hoidetaan vain oin 45 henkilöä vuodessa tehostetussa palveluasumisessa, mutta noin 170 henkilöä omaishoidossa.

Talouden tasapainottamisohjelma (9.4.2018) tuo hyvin esiin riskejä, joita omaishoidon tuen säästämisessä voi syntyä. Ohjelman riskiarviossa todetaan seuraavaa:

” Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n 10.800 € vuodessa. Omaishoidon tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, kuten sairaala -ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita.”

[1] Shemeikka, R. 2017. Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 37/2017.

Omaishoitajaliitto ry sekä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry esittävät, että määräraha-arviossa tarvitaan taustatietoa omaishoidon tuen tarvitsijoiden määrän kehityksestä. Tarvittaessa on lisättävä määrärahoja.  Niukkuus omaishoidon tuen määrässä

  • lisää paineita käyttää enenevässä määrin kotihoidon palveluita ja
  • edistää siirtymistä raskaampiin hoivapalveluihin tehostettuun palveluasumiseen/laitoshoitoon sekä
  • vaikuttaa heikentävästi omaishoitajien jaksamiseen ja aiheuttaa omaishoitajille terveysongelmia ja näin kustannuksia aiheuttavien terveyspalveluiden tarvetta.

Lisäksi esitetyt säästöt ovat suorilta omaishoidon tukeen kohdentuvilta vaikutuksiltaan summiltaan pienet verrattuna moniin kaupungin muiden toimialojen kustannuksiin. Esitetyt säästöt murentavat kansalaisten ja omaishoitajien uskoa sektorin toimintaan omaishoidon kehittäjänä ja edistäjänä, tärkeänä hoivan muotona.

Omaishoidon tuki on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunnan ns. yleinen järjestämisvelvollisuus velvoittaa kunnan järjestämään lakisääteisiä palveluja ja tukitoimia asukkailleen ja myös varaamaan kulloiseenkin tarkoitukseen talousarvioissa riittävän määrärahan.

Päätöksenteossa tulisi huomioida, että Tampereen kaupunki on saanut kuluvalle vuodelle valtion lisämäärärahaa kohdennettuna omaishoidon kehittämiseen yli 3.1 miljoonaa euroa (väestömäärään pohjautuva laskennallinen arvio). Tampereella omaishoidon tuen kattavuus on alhaisempi kuin muualla maassa keskimäärin: koko maa 9 sopimusta/ 1000 asukasta, Tampere 7 sopimusta/ 1000 asukasta. Jotta Tampere pääsisi maan keskiarvoon, tulisi kaupungissa olla vuositasolla noin 2100 omaishoidon tuen sopimusta. Vuonna 2017 Tampereella oli 1597 sopimusta (lähde Sotka-tietokanta).

Omaishoitajaliitto ry sekä Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry peräänkuuluttavat päättäjien vastuuta ottaa huomioon omaishoitajien tukeminen asianmukaisella tavalla ja määrärahavarauksella.

 

OMAISHOITAJALIITTO RY

 

Anneli Kiljunen                                                                                     Sari Tervonen
puheenjohtaja                                                                                                                   toiminnanjohtaja

 

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT PIONI RY                                TAMPEREEN SEUDUN OMAISHOITAJAT RY

 

Aarre Alanen                                                                                         Eero-Veikko Niemi
varapuheenjohtaja                                                                             puheenjohtaja